อยากทราบเกรดวิชา 01208323 Engineering Measurements ภาคต้นปี54

1 reply [Last post]
mackeeper
(พุฒิเศก เจริญรุ่งเรือง)

E.65
mackeeper's picture

อยากทราบของsec800และsec801 

ขอบคุณมากคับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ดูในผลสอบนะคะ