กำหนดสอบแลบ Computers and Programming

1 reply [Last post]
Poonna Yospanya
(ปุณณะ ยศปัญญา)

E.51
Poonna Yospanya's picture

สัปดาห์นี้เราจะเรียนกันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ สัปดาห์หน้าเราจะสอบแลบกันแล้วShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Poonna Yospanya
(ปุณณะ ยศปัญญา)

E.51
Poonna Yospanya's picture

สอบแลบบ่ายวันศุกร์นี้แล้วนะครับ เตรียมตัวให้พร้อมกันด้วย