ตารางการชี้แจงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นปีืั้ 1 และ ปีที่ 4

No replies
smo_engineer
(สโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา)
smo_engineer's picture

ชั้นปีที่ 1

วันทีืี 11 มกราคม 2553 เวลา 17.00-18.00 น   9301   วิศวกรรมอุตสาหการ

                                                                            วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

วันที่ 22 มกราคม 2553 เวลา  17.00-18.00 น    9302   วิศวกรรมไฟฟ้า

วันที 25 มกราคม 2553 เวลา   17.00-18.00 น   9301   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วันที่ 27 มกราคม 2553 เวลา    17.30-18.00 น  9302    วิศวกรรมเครื่องกล

 

ชั้นปี่ที่ 4

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 17.00-18.00 น.    วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

                                                                 วิศวกรรมเครื่องกล

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา  17.00-18.00 น.   วิศวกรรมไฟฟ้า

                                                                 วิศวกรรมอุตสาหการ

                                                                 วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตShare