ฉก.วิชา Logic Lab

28 replies [Last post]
Pairat
(ไพรัช สร้อยทอง)

E.59
Pairat's picture

เนื่องจาก std มีปัญหาในช่วงเวลาที่ผมนัดไว้ เพื่อความไม่ได้เปรียบเสียเปรียบผมจะโพส ในวันอังคาร แทนนะครับ

เวลาเดิมๆ 19.30-22.00 น.Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
NAMAUEN
(ศิริภาวรรณ ส่งเสริม)
NAMAUEN's picture

รออย่างเดียว :))

nutcpe
(ณัฐพล มนทกกานติ)
nutcpe's picture

ชื่อโปรเจค(โครงการ)      เซ็นเซอร์ตรวจนับคนเข้า-ออก ห้อง

นาย ณัฐพล มนทกานติ   5330300380

นาย รัฐภูมิ รอดปั้น  5330300495

นาย ธริตม์ มัททวัง  5330300525

นาย ชัยมงคล ปณวสี  5330301238

นาย ชินอัมราวัฎ  ศรีบรรณสาร  5330301262

นาย ณภัทร บดิการ  5330301319

nutcpe
(ณัฐพล มนทกกานติ)
nutcpe's picture

>.<

YingNim
(รัตน์ติภรณ์ เภาเกิด)
YingNim's picture

 

 

แปะที่ไหนหว่า 

 

nutcpe
(ณัฐพล มนทกกานติ)
nutcpe's picture

 

ขอโทษทีครับโพสซ้ำ
ลบ

 

NAMAUEN
(ศิริภาวรรณ ส่งเสริม)
NAMAUEN's picture

โปรเจค วงจรนาฬิกาปลุกดิจิตอล

5230300868 นายมณฑล ทรัพย์ประเสริฐ
5330300304  นายพรอนันต์ อินทร์ศรี 
5330300410 นางสาวศิริภาวรรณ ส่งเสริม 
5330300827 นางสาวธมลวรรณ อินทนา
5330300941  นายชัชชม จุฬาดิลก 
5330301432  นายพงศธร เหมือนส้ม 

YingNim
(รัตน์ติภรณ์ เภาเกิด)
YingNim's picture

 

 

ชื่อ โครงงาน วงจร แลนดอมเลข 

1.5330300177 นางสาว ปุณยาพร น้อยกาญจนะ

2.5330300703 นางสาว รัตน์ติภรณ์ เภาเกิด

3.5330300843 นางสาว ภัทรา อยู่ในธรรม 

4.5330300754 นางสาว สุรอยญา วงษ์สลาม 

5.5330301246 นางสาว วิริยา เฉลิมกิจพานิชย์

6.5330301017  นางสาว อรรณิษา ฮามิ 

Zillion
(วรพล เทพาพิทักษ์)
Zillion's picture

ชื่อ โครงการ  วงจรไฟจราจร

นาย วรพล เทพาพิทักษ์   5330300011

นาย  บุณยทัต อินสว่าง  5330300231

นาย ไชยพร ธรรมวิไลวัฒน์ 5330300134

นาย ณพล ใจแปง 5330300193

นาย ชัยวัฏ ปั้นศักดิ์ 5330300711  

นาย ศุภวิทย์ ธนิตกุลสาส์น 5330300924

 


ชื่อโครงการ  ไฟวิ่งแยกกลาง

นาย พรภวิษย์ สุขโภคี 5330301271

นาย วัชภัทร จริตธรรม 5330301408

นาย ปฐวี สรรค์ชล 5330301424

นาย ปฏิพล สาคร 5330301220

นาย ฤทธิกร บุญทวีกุลสวัสดิ์ 5330300045

นาย ปิยะรัตน์ สุขทนารักษ์ 5330300509

 

mameiw123
(ฉันทนัธธ์ มธุรพจน์วจนะ)
mameiw123's picture

ชื่อโปรเจค(โครงการ) เปิด-ปิด ไฟอัตโนมัติ

นายกฤษฎา เสริญไธสง  5330300321

นายนันทพงศ์ อินทร์ภิรมย์   5330301181

นายฉันทนัธธ์ มธุรพจน์วจนะ 5330301033

นายนพัตธร พงษ์สุวรรณ์ 5330300657

นายนภัสถ์ ศรีสา 5330300266

นายศุภสิทธิ์ บำรุงจิตร  5330300746

Robank123
(พิชยะ อมรชีวศิปลกุล)
Robank123's picture

โปรเจค วงจร ตัวอักษรวิ่ง

1. 5330301173    นายพิชยะ อมรชีวศิลปกุล

2. 5330301211    นายธนดล  เพ็ชรฉกรรจ์

3. 5330300975    นายปฏิพล หมายสำราญ

4. 5330301092    นายธนจิตร เพชรสนัน

5. 5330301082    นายภานุกร อุสุพานิชย์

6. 5330300860    นายวรรณศักดิ์  เบาะแสร

mon
(ศศิวิมล ศิริตันหนึง)
mon's picture

โปรเจค กระปุกออมสินอิเล็กทรอนิกส์

1. 5330300088    นส.ศศิวิมล  ศิริตันหนึง

2.  5330300312    นส.หทัยทิพย์  เชิดศรี

3.  5330300371    นส.จุฑาทิพย์  เจริญสุขรุ่งเรือง

4. 5330300452    นส.นริศรา  เกษารัตน์

5. 5330301335    นส.สุทธิรักษ์  ศรีอุบล

6. 5330301343    นส.ธนัญชพร  ฤทธินอก

evilyim
(สรรชัย วรอภิญญาภรณ์)

E.66
evilyim's picture

ชื่อ โครงงาน ไฟวิ่งสลับฟันปลา ไปกลับ

1. 5330300070  วนสัณฑ์ กรรเจียกพงษ์ 
2. 5330300568  สรรชัย วรอภิญญาภรณ์ 
3. 5330300428  ปิยวัฒน์ ไล้สุวรรณ 
4. 5330300622  วรรธนันท์ ไชยทอง 
5. 5330300614  ภวินท์ ภัทราวุธ 
6. 5330300274  ปฏิพล เสนเกลี้ยง

FroZeN_AcC_
(นวพงศ์ ศิริสรรพ)

E.66
FroZeN_AcC_'s picture

เรื่อง แปลงเลขฐาน

นางสาว ณัฏฐณิชา วิทยาศิริกุล 5330300142

นางสาว นัฏภรณ์ ฉันทเตยานนท์ 5330301009

นาย กิตตินันท์ สุอังคะวาทิน 5330301157

นาย พิเชษฐ์ ฉิมท้วม 5330301149

นาย นวพงศ์ ศิริสรรพ 5330301068

นาย นฤพนธ์ ธัญญกิจ 5330300398

 

 

armmiie
(สิรภพ สิทธิเดช)
armmiie's picture

โครงงาน ผลโหวต

1. 5330300215  นายวิภู ฉัตรวรานนท์
2. 5330300479  นายสิรภพ สิทธิเดช
3. 5330300487  นายสุชัชภิมุข โกวิทย์ศิริกุล
4. 5330300959  นายธนกร สุขประเสริฐ
5. 5330300029  นายธนิตพงศ์ สิริโสภณวัฒนกุล
6. 5330300894  นายธนวัฒ เลิศอนันต์

 

___________________________________________________

we are DOZE FC*

Looknam
(นภสร ทีสกุล)

E.66
Looknam's picture

 

โปรเจค  วงจรจัดตั้งรัฐบาล

 

5330300291 กชพร ปรารมภ์

5330300401 พีรพัฒน์ หอมทอง

5330300762 สมบูรณ์ สิโนทก

5330301076 นภสร ทีสกุล

5330301114 ษมาภรณ์ ปฏิยัตต์โยธิน

5330301122 ธนิดา ปัญจะ

Photchara23
(พชร เพ็ชรยิ๊ม)

E.64
Photchara23's picture

อยากเห็นโปรเจคนี้จัง เผื่อจะดีกว่านายกจัด ฮ่าๆ

dekcomdata
(อภิสิทธิ์ บำรุงวงษ์)

E.66
dekcomdata's picture

 


 

chokun
(กุลทรัพย์ ขาวไพบูลย์)
chokun's picture

วงจรนับเลข 0-99

นางสาววิมลรัตน์ คงเมือง รหัสนิสิต 5330301131
นางสาวอัญชลี ขาวโรย รหัสนิสิต 5330300444
นางสาวกุลทรัพย์ ขาวไพบูลย์ รหัสนิสิต 5330300584
นางสาวธนพร นรเศรษฐ์กุล รหัสนิสิต 5330300169
นางสาววาสิฏฐี บุญค่ำ รหัสนิสิต 5330300819
นางสาวสนิดา สวัสดี รหัสนิสิต 5330300665

BM2AoM
(โสภณวิชญ์ พิชิตเธียรธรรม)

E.66
BM2AoM's picture

วงจร เกมส์ งูกินหาง

นายโสภณวิชญ์ พิชิตเธียรธรรม 5330300363

นายธนกร ท้าวสันต์ 5330300649

นายธนัท บิลหมัด 5330300347

นางสาวณิชากร มธุรวงษาดิษฐ์ 5330300916

นางสาวชุติมา จำแนกวุฒิ 5330301203

arshavin
(กอบชัย อุตอามาตย์)
arshavin's picture

วงจร หารหัส Ascii ของคำว่า CPE

5330300592 นายภุชงศ์ แสงทองอร่าม

5330300771 นายเกรียงศักดิ์ เทศสบาย

5330300908 นายนัทธพงศ์ วิบูลรังสรรค์

5330300983 นายกอบชัย อุตอามาตย์

5330301254 นายสุทธิพงศ์ ภิญโญยิ่งวนิชย์

nannei
(วิชชุดา ชอบชื่นชม)
nannei's picture

วงจร Tank - Refill ( เติมน้ำใส่ถัง )

5330300100 น.ส.วิชชุดา ชอบชื่นชม

5330300541 น.ส.อรุณรัตน์ ยิ้มละมัย

5330301386 น.ส.รตา วรมังครัตน์

5330300517 นายธนวัฒน์ ไพรวิจิตร

5330300932 นายจิรายุ มานะอุดมการ

5330300061 นายธนายุทธ ลืมนัด

the_1st
(ศุภวิชญ์ อิ่มนพรัตน์)

E.66
the_1st's picture

วงจร สัญญาณกันขโมย

นายศุภวิชญ์ อิ่มนพรัตน์  5330300053

นางสาววลัยพร พุกผาสุข 5330300991

นายธีนาท สุขป้อม 5330301050

นางสาวศรัญญา วงษ์บาท 5330301378

นางสาวจุฑาภัทร อนันทยานนท์ 5330301394

นางสาวพัชรียา กุลทา 5330300967

Hero
(คมสัน จันทร์ธิยะ)
Hero's picture

วงจร นับเลข BCD

นายคมสัน จันทร์ธิยะ 5330300151

นางสาวกลมพร แจ่มพลาย 5330300550

นางสาวอิสราภรณ์  รัตนาสิทธิ์ 5330301190

นางสาววรรณิศา น้อมระวี 5330301360

nongtor
(ธงไชย เจนวีรวัฒน์)
nongtor's picture

 

วงจร เกมส์ เลขมรณะ

วิธีเล่น เล่นกัน 2 คน กำหนดตัวเลขขึ้นมาหนึ่งค่าไม่เกิน 99 โดยค่าจะเริ่มจาก 0 แล้วเราจะเริ่มเดินจากคนแรก ก็เลือกว่าจะเดิน n การเดินแต่ละครั้งนั้น 1<=n<=3  และคนที่ 2 ก็เลือกเดิน n โดยเป็นการเดินต่อเลขจากคนที่เดินในตาก่อนหน้า ใครเดินไปลงที่เลข ที่กำหนดไว้ก่อนแพ้

ตัวอย่าง

กำหนดเลข 10

คนที่1 : เลือกเดิน 3  ก็จะเดินไปเลขที่ 3

คนที่2 : เลือกเดิน 3 ก็จะเดินไปเลขที่ 6

คนที่1 : เลือกเดิน 1 ก็จะเดินไปเลขที่ 7

คนที่2 : เลือกเดิน 2 ก็จะเดินไปเลขที่ 9

คนที่1 : ก็ต้องเลือกเดิน 1 เพราะไม่สามารถเลือกเลขอื่นได้แล้ว ก็จะเดินไปเลขที่10 พอดี คนที่1 ก็จะแพ้ไป 

นายสิรภพ สูงสว่าง 5330300681
นายอภิสิทธิ์ บำรุงวงษ์ 5330300631
นายทวีศักดิ์ เพ็ญโภคัย 5330300673
นายจิราวุฒิ เชาวน์สกุล 5330300797
นายธงไชย เจนวีรวัฒน์ 5330300878
นายธนกิจ วิปวัฒนานนท์ 5330300533

Biscuit
(อภิภู เหล่าสินชัย)
Biscuit's picture

วงจร เปลี่ยนแสงให้เป็นเสียง
นาย พสิษฐ์ อินทร์สังข์ 5230300744
นาย ชญาภัตร วินิจวุฒิวงศ์ 5230300248
นาย จิตติชัย พุทธินันทโอภาส 5230300183

นายอภิภู เหล่าสินชัย 5330300126

นายวัชรินทร์ ทวีจินา 5330300789

ferrari599
(ณฐกร ธินะ)
ferrari599's picture

วงจร เกมส์ งูกินหาง (เพิ่มเติมครับ)

นายโสภณวิชญ์ พิชิตเธียรธรรม 5330300363

นายธนกร ท้าวสันต์ 5330300649

นายธนัท บิลหมัด 5330300347

นางสาวณิชากร มธุรวงษาดิษฐ์ 5330300916

นางสาวชุติมา จำแนกวุฒิ 5330301203

นายณฐกร     ธินะ    5330301165

bodyslam
(อนุ ศักดิ์พิบาล)
bodyslam's picture

วงจรรักษาความปลอดภัย3ทิศทางแสดงผลด้วย7-segment

นายอนุ  ศักดิ์พิบาล  5330300282

นายธนพล  แก้วมรกต  5330300886

นายวรรณศักดิ์  เบาะแสร์  5330300860

นายขรรชัย   ยอดสวัสดิ์  5330300096

นายอภิรักษ์  มากอยู่ดี  5330300339

นายธีรวิทย์  นิธิอุทัย  5330300223

pertion
(ณพล ใจแปง)
pertion's picture