[สัมมนา]รายชื่อโครงงานทั้งหมด

5 replies [Last post]
mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

ชื่อโครงงาน 

สมาชิกโครงงาน 

เอกสารอิเล็กทรอนิกซ์ 

เอกสารรูปเล่ม 

การคำนวณปริมาณสารน้ำทดแทนในผู้ป่วยแผลไหม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากภาพจำลองสามมิติของคนไทย 

นายธวัชชัย ดาศิริ, นายวชิระวัฒก์ เหรียญตระกูล

OK

OK

ซอฟต์แวร์เล่นเสียงเปียโนโดยใช้การตรวจจับการเคลื่อนไหวของนิ้วมือผ่านเว็บแคม

นางสาวชดาภรณ์ สานุสันติ์, นางสาวอารยา มามวลทรัพย์

OK

OK

โปรแกรมแปลงภาพ2มิติเป็นโมเดล3มิติ

นางสาวณัฐศรินทร์ กาญจนรชตะ, นางสาวเขมจิรา ศิริบุญ, นางสาวอมลวรรณ ก้อนคำ

OK

OK

ระบบบันทึกภาพและตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วย Web camera บน PC และ iPhone

นายนันทศักดิ์ โตยิ่ง, นายสุริยา ศิลา, นางสาวอริสรา สุขประเสริฐ

OK

OK

โปรแกรมแสดงข้อมูลบุคคลโดยการระบุตัวตนด้วยใบหน้าผ่านสมาร์ทโฟน

นายหาญณรงค์ ลาภส่งผล, นายอุทัย สุดาบุตร

OK

OK

โปรแกรมเก็บข้อมูลป้ายทะเบียนรถจากกล้องวีดีโอ

นายธีระพงษ์ จงขจรสุข, นายวสันต์ สุขสนอง, นางสาวอติกันต์ พันธ์ภา

OK

OK

พัฒนาการประชาสัมพันธ์ด้วยเลเซอร์

นายประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์, นางสาวพณิตานันท์ พรหมมาศ

OK

OK

หนังสือเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้พิการทางสายตา

นางสาวกรอนงค์ วงศ์ษา, นางสาวอัจฉริยา พิเชฏฐ์ชัย

OK

OK

นาฬิกาใบพัด

นายกระแส เตชะศรินทร์, นายนรินธร คณะมูล

OK

OK

LED CUBE

นายณัฐพล ลิขิตวณิชกุล, นายปฐมพร โสประดิษฐ

OK

OK

ระบบตรวจสอบคุณภาพข้าวเพื่อตรวจวัดระดับการขัดสีข้าว

นายวิภู เดชาวิชิตเลิศ, นายสุรสีห์ พรหมมา, นายเอกลักษณ์ วันเพ็ญ

OK

OK

ควบคุมรถโดยสมาร์ทโฟน

นายกิตติ บุญจันทร์, นายอภิวัฒน์ ศรีเรืองมนต์

OK

OK

ระบบควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านอัจฉริยะ

นายทรงวุฒิ เสถียร, นางสาวมาริสา แก้วประจุ, นางสาวศรันยา สุขประเสริฐ

OK

OK

บ้านอเนกประสงค์ @Home

นางสาวพรรณนรี เกิดสวัสดิ์, นายวิริยะ ชีระปฏิยุทธ

OK

OK

สื่อการสอนแบบเกม

นางสาวดนุชา ปานผลานนท์

OK

OK

เกม กุ๊ก กุ๊ก กู๋

นางสาวชญาณี เอ็งสุวรรณ์, นายณัฐพงษ์ โตขำ, นางสาวสิริลักษณ์ ภูมมะ

OK

OK

โปรแกรมค้นหาสถานที่พร้อมระบบนำทางบนแอนดรอยด์

นายปัญญา ประทุมวงษ์

OK

OK

ระบบเตือนภัยจารกรรมรถยนต์ด้วยเอ็มเอ็มเอส

นางสาวเพียงอมร ยวนแห่ว, นายภาณุพันธ์ กิตติวาณิชย์

OK 

OK

ดรรชนีนำทาง

นายนโรดม อำภาราม, นายวุฒิพงศ์ วงษ์โสภา

OK

OK

เกมเดือดสังเวียนนักสู้

นายพชร เพ็ชรยิ้ม, นายศราวุธ จันใด

OK 

OK

โยคะ กูรู

นายสร้างสิทธิ์ อักขราสา, นายวาทิต บ้งชมโพธิ์

OK

OK

การสนับสนุนภาษาไทยสำหรับการกรองเมล

นางสาวนันท์นภัส สุขเจริญ, นางสาววงษ์นพพร เอกพินิจวงศ์

OK

OK

ระบบจัดการครุภัณฑ์โดยใช้ Mobile Application

นายศรายุ เพ็ชรชิต, นางสาวพิมพ์ชนก วรรณรัตน์

OK

OK

ระบบรับส่งข้อมูลระหว่างโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนโดยการสั่งงานผ่านหน้าจอหลายสัมผัส

นางสาวนุจรีย์ บุญจี๊ด, นายประมวลสุข โพธิ์งาม

OK

OK

โปรแกรมแปลงภาษาไทยภาษามือ

นางสาวปิยะทิพย์ นาคมณี, นางสาวรัตน์ฟ้า อักษรชัยนันต์, นางสาวสุธาพร พรมพาน

OK

OK

ระบบการรู้จำลายมือแบบเขียนต่อเนื่องด้วยเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน

นายกฤษณะ ตรีฉลอง, นายจักรกฤษณ์ พิมพาเรือ

OK

OK

โปรแกรมตรวจแบบสอบถามอัจฉริยะ

นายนาวา เอี๊ยบกงไชย, นายธีรภาส เนียมรัตน์

OK

OK

เรือวัดความลึกของน้้าโดยอุลตร้าโซนิค

นายกิตติคุณ เกตุสำเภา, นางสาวจุฑาชนก ศัพทเสวี, นางสาวโสภิดา พันธ์ท้าว

OK

OK

ระบบเป้าซ้อมยิงอัจฉริยะ

นายวุฒิพงษ์ วิรติกุล, นางสาวศิริกาญจน์ การเนตร

OK

OK

ระบบเตือนภัยไฟไหม้

นายภาณุรักษ์ ยืนหยัดชัย, นายศุภชัย เจียมวิจิตรกุล

OK

OK

ระบบควบคุมพลังงานไฟฟ้าและความปลอดภัย ด้วย เซฟ-เซฟ-ปลั๊ก

นายฉัตรชัย วงศ์ชนะภัย, นายยุวรัตน์ สุขตระกูล

OK

OK

ระบบระบุตัวบุคคลด้วยการควอนไทซ์แบบเวคเตอร์และฮิดเดนมาร์คอฟ

นายณัฐวุฒิ ปิติสุขตระกูล, นางสาวหิรัณยา หิรัญสิริสมบัติ

OK

OK

โทรศัพท์ด้วยเสียง

นางสาวจิรนุช มูลเกศ, นางสาวจุรีรัตน์ จันทร์แก้ว

OK

OK

ฝึกออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องกับเหล่าปัญหาการออกเสียง

นายไพศาล เอี่ยมดิษฐ, นายบุรัณย์ เหล็งจุ๋ย

OK

OK

โปรแกรมพจนานุกรมเสียงภาษาอังกฤษ

นายปฐมพงษ์ บุญคง, นางสาวปัณฑารีย์ เทพกุล

OK

OK

ระบบวิเคราะห์เสียงกีตาร์ให้เป็นคอร์ดและตัวโน้ต

นายอัครพงศ์ วงศ์อรุณ, นายคมกฤต จันทโชติ

OK

OK

โปรแกรมแก้เสียงเพี้ยน

นายจุมพล วิชชุกรจิรภัค, นายณัฐยุทธ์ ไชยญา

OK

OK

โปรแกรมเอฟเฟ็คกีตาร์ไฟฟ้า

นายธีรุตม์ บุญคั้นผล, นายวิทวัส วรรณบุษราคัม

OK

OK

โปรแกรมแต่งเพลงด้วยซาวด์เสียง

นางสาวคณาภัค จันหา, นางสาวนรีกานต์ สิริมงคล

OK

OK

ระบบจัดการรายวิชาโปรแกรมมิ่งและตรวจอัตโนมัติ

นายปรัชญา สำราญรมย์, นายภาณุพงศ์ คนการ, นายศุภวัฒน์ ยงเกษมกุล

OK

OK

เกมการรักษาทางกายภาพบำบัด

นางสาวเพชรรัตน์ ชื่นทรวง, นางสาวภาวิณี ปานหนูคำ

OK

OK

ระบบระบุตำแหน่งบุคคลภายในบ้านด้วย XBee-PRO

นางสาวมนธิรา เสรีเวสารัตน์, นางสาวสุนิสา เทศวิเชียร

OK

OKShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

เอกสารที่ส่งมาสำหรับวิชาสัมมนามีเพียงเท่านี้นะครับ รวมทั้งหมด 42 โครงงาน ส่งเอกสารแล้วทั้งหมด (ที่มีคำว่า OK คือส่งแล้วนะครับ)

 

มีโครงงานไหนที่ส่งงานแล้วไม่มีชื่อช่วยแจ้งด้วยนะครับ

ลองเช็คแล้วหายไปชื่อนึงคือ กิตติ ดำรงค์ไทย ไม่ทราบว่ากลุ่มไหนครับ เข้ามาแจ้งด้วย

iTon
(ศราวุธ จันใด)

E.64
iTon's picture

เกมเดือดสังเวียนนักสู้ ส่งเข้าเมลล์แล้วนะครับ

fah
(เพียงอมร ยวนเเห่ว)
fah's picture

ระบบเตือนภัยโจรกรรมรถยนต์ด้วยเอ็มเอ็มเอส ส่งเข้า mail เเล้วเหมือนกันค่ะ

เเล้วที่ส่ง mail เข้าไปใหม่ ไม่ทราบว่าอาจารย์ได้รับหรือยังค่ะ ขอบคุณค่ะ

mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

ได้รับหมดแล้วครับ

bitches79
(ปฐมพงษ์ บุญคง)

E.64
bitches79's picture

อาจารย์ครับ "โปรแกรมพจนานุกรมเสียงภาษาอังกฤษ"

ชื่อผมพิมพ์ผิดครับ -> นายปฐมพงษ์  บุญคง