โครงการ Japan-Asia Young Scientist and Engineering Study Visit (JAYSES) ประจำปี 2554 จาก TokyoTech

No replies
yupin
(ยุพิน เสมอวงศ์)
yupin's picture

โครงการ Japan-Asia Young Scientist and Engineering Study Visit (JAYSES) ประจำปี 2554 จาก TokyoTech

นิสิตที่สนใจจะต้องกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งใบสมัครโดยตรงไปยัง JAYSES Working Committee  ทางอีเมล์ jayses@jim.titech.ac.jp

กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2554

นิสิตที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.intaff.ku.ac.th/Admin/WBfund/data/pdffiles/389.pdfShare