ทำไม ไม่มีวิชาตามแผนคับ

1 reply [Last post]
songmechan
(กิตติศักดิ์ พรประสิทธิ์)

E.66
songmechan's picture

ผมเครื่องกลปี 2 นะคับ ตามแผนมันมี Material Science for Engineers แต่ทำไมไม่เห็นเปิดให้ เครื่องกลปี 2 คับ ผม งง มาก ติดต่อฝ่ายการศึกษา ก็ ไม่เคยได้ Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

คณะฯ ดำเนินการแก้ไขแล้วนะคะ

เนื่องจากสาขาอุตสาหการไม่ได้เปิด ต้องขออภัยด้วยค่ะ