ลงทะเบียนวิชา Introduction to Electrical Engineering (T02)

2 replies [Last post]
BkBeaT
(วนสัณฑ์ กรรเจียกพงษ์)

E.66
BkBeaT's picture

รบกวนช่วยเปิดรับจำนวนคนเพิ่มด้วยครับ เนื่องจากวิชาเปิดรับคนแค่100คนซึ่งไม่พอสำหรับจำนวนคนในเมเจ้อร์ ทำให้มีบางคนไม่สามารถลงทะเบียนได้ รบกวนด้วยนะครับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ยังเหลืออีกกี่คนคะ 

ไว้รอวันจันทร์เลยแล้วกันนะ

BkBeaT
(วนสัณฑ์ กรรเจียกพงษ์)

E.66
BkBeaT's picture

เหลือประมาณ 20คนครับ ขอบคุณมากครับ ^^