อยากสอบถามเรื่อง ใบ สทป.1 ครับ

1 reply [Last post]
mcart2535
(วรปรัชญ์ อัตไพบูลย์)
mcart2535's picture

ใบสทป. 1 นี้ โหลดได้ที่ไหนครับ ยังไม่มีเลย ผม ปี1 CPE คับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

จำได้ว่า กรอกประวัติที่เว็บนี้ https://www.student.ku.ac.th/newregis/