ลงวิชา Principles of Communications ไม่ได้่ค่ะ

1 reply [Last post]
50222850
(นัฐชา นิ่มสมุทร)
50222850's picture

ลง Principles of Communications  ไม่ได้ค่ะ

อ.สุภัทรชัยบอกว่า ให้มาติดต่อพี่โอ้ค่ะ  คงเป็นที่ รหัสวิชาที่ต้องผ่านเปลี่ยนแปลง

แต่วิชาที่ต้องผ่าน  หนูผ่านไปหมดแล้วค่ะShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

โทรมาแจ้งก็ได้ค่ะ  038354580 ต่อ 2814 ค่ะ