ขอความกรุณา ปลดล๊อค วิชา 01208381 Mechanical Engineering Laboratory l ให้ปี4 ลงด้วยได้ไหมคับ

3 replies [Last post]
Tom
(นายพีระพงษ์ เจียมจุ้ย)
Tom's picture

พี่โอ้คับช่วยเปิดแลบเครื่องกลให้ปี 4 ลงบ้างได้ไหมคับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Tom
(นายพีระพงษ์ เจียมจุ้ย)
Tom's picture

ผมมีรายชื่อเพื่อนที่จะลงด้วยคับ

1.นายกิตติพงษ์ ชัยเสนา  51223691 T07

2.นางสาววิลัยพร คงอรุณ 51224616 T07

3.นายพีระพงษ์ เจียมจุ้ย 51224392 T07

4.นายธิติ นนทะแก้ว 51224160 T07

5.นางสาวอรไท ทวีผล 51224772 T07

6.นางสาวพรรณสิรี คำปิตะ 51224343 T07

7.นางสาวฐานิดา ทิพนาค 51223956 T07

8.นางสาวดวงใจ ตั้งสิริโชคทวี 51224020 T07

9.นางสาวอัมพรพรรณ จรรยพงษ์ 51224814 T07

10.นางสาวรัชดาภรณ์ บุญแสงส่ง 51224475 T07

11.นายณัฐชัย บุญคงที่ 51224004 T07

12.นางสาวปาณิศา กลิ่นสุวรรณ์ 51224285 T07

13.นางสาวศิริพร พวงเสริมสกุล T07

14.นายวัฒนพงษ์ ธิยะ 51224574 T07

15.นางสาววิไลวรรณ ผิวงาม 51224624 T07

16.นางสาวอารดี วงศรีศรศักดิ์ 51224848 T07

17.นางสาวสโรชา พงษ์บุญ 51224707 T07

18.นายภูธน ถนอมนาค 51224442 T07

19.นางสาววิชชุดา บุญปัญญา 51224608 T07

20.นางสาวนุชรี เอกชะอุ่ม 51224244 T07

21.นางสาววรางคณา วรมิตร์ 51224566 T07

22.นางสาวสมฤทัย เอื่ยมสำอางค์ 51224673 T07

23.นางสาวนันทวัจน์ เชื้อโชติ 51224202 T07

24.นางสาวอรวรรณ เกียรติสุวรรณ์ 51224806 T07

25.นายธิเบศร์ ทองสุข 51224178 T07

26.นางสาวอมรรัตน์ ก้องเมธีกุลรัตน์ 51224764 T07

27.นางสาวทิภาพรรณ สุพรหมภักตร์  51224087 T07

28.นายปิยบุตร พุ่มชื่น T07

29.นางสาวณัฏฐา ตระกูล รหัสนิสิต 51223980 T07

30.นางสาวพรรณสิรี คำปิตะ 51224343 T07

31.นางสาวกรรณิกา จันทร์มูล 51223642 T07


kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ปี 4 รอรอบ 2 นะ ดูปฎิทินการศึกษา อีกครั้งนะคะ

Tom
(นายพีระพงษ์ เจียมจุ้ย)
Tom's picture

ขอบคุนคร๊าฟ....