ตารางเรียนเทอมต้นปี2554 ทับซ้อนค่ะ

2 replies [Last post]
zaqva
(ชันย์ชนก แสงคำดี)

E.65
zaqva's picture
Mechanical Engineering Laboratory l

ที่เปิดในเวลาTh 9-12 และ Th 13-16

ซ้อนกันเวลาเรียนของ

Operations Research for Engineers I = Th 9-12

Industrial Work Study = Th 13-16

พี่โอ้ช่วยดูให้หน่อยนะคะ  เป็นวิชาที่ต้องลงตามแผนทั้งหมดเลยหนะค่ะ

ขอบคุณค่ะShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

รับทราบแล้วจ้า  เดี๋ยวขอคุยกับอาจารย์ก่อนนะ

zaqva
(ชันย์ชนก แสงคำดี)

E.65
zaqva's picture

ขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะ