ติดวิชา Computer Methods แต่ชนกับวิชา Power Plant ทำไงดีครับ

1 reply [Last post]
bright
(ธัชพล กุลชาติวิจิตร)

E.64
bright's picture

ตอนนี้มีนิสิตวิศวะเครื่องกลปี4 หลายคน ที่ติดรายวิชาComputer Methods for Mechanical Engineering

เวลาM-13-15 และ15.3-18.3   แต่รายวิชานี้ในเทอมต้นมีเปิดแต่T08 ปี3 ซึ่งนิสิตเครื่องกลไม่สามารถที่จะขอแอดเพิ่ม

ได้ เนื่องจากติดรายวิชา  Power Plant Engineering เวลา M-13-16

จึงอยากจะขอให้พี่ช่วยเลื่อนเวลาที่ทำให้นิสิตทั้งT03 และT08 ลงเรียนได้ในเทอมต้น2554 ด้วยครับ

ขอความกรุณาด้วยครับพี่ ผมอยากจบ4ปี   ขอขอบคุณมากๆครับพี่...Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

พี่ก็อยากบอกว่า  ภาคพิเศษเค้าก็อยากลงกับเราเหมือนกัน แต่เค้าก็ติดเหมือนกันแหล่ะ

คณะฯ ทำไม่ได้ ต้องให้อ.สมภพ หรือไม่ก็อ.ชาญวิทย์ เปลี่ยนแปลงตารางสอนนะ

พี่ได้แจ้งนิสิตให้ติดต่ออ.ท่านใดก็ได้ ด่วนที่สุด