เรื่องปลดล็อคระบบ

4 replies [Last post]
praewiiz
(แพรวรุ้ง คล้ายสมบูรณ์)

E.65
praewiiz's picture

อยากจะทราบว่า  คนที่เคยให้อาจารย์ที่ปรึกษาปลดล็อคระบบไปแล้ว เทอมนี้ต้องปลดล็อคใหม่ไหม??

หรือต้องปลดล็อคทุกเทอมที่ติดโปรค่ะShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
pomkeng
(วรพงษ์ ปทุมานนท์)

E.65
pomkeng's picture

รอผู้รู้มาตอบ

kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ทางคณะฯ ได้แจ้งอาจารย์ให้ปลดล็อคนิสิตไปก่อนนะคะ

คาดว่าจะนิสิตที่เกรดมากกว่า 1.75 จะสามารถลงทะเบียนได้นะคะ

ส่วนที่ต่ำกว่านั้น อาจารย์จะล็อคไว้ ให้มาติดต่อค่ะ

kungtep180
(ณัฐกิตติ์ งามนิธิวราวัฒน์)

E.64
kungtep180's picture

ผม 1.98 ยังล็อกอยู่ทำอย่างไรได้บ้างครับ...

kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ติดต่ออ.ที่ปรึกษานะคะ