ตารางสอน Computer Methods for Mechanical Engineering ชน Power Plant Engineering

2 replies [Last post]
darknot
(ชุติพงศ์ เจียรประพฤติ)

E.64
darknot's picture

ผมติด F  Computer Methods  ต้องการจะลงเรียนเทอมนี้ แต่ เวลามันชนกับ Power Plant Engineering  ครับ จึงขอทางคณะช่วยจัดตารางไม่ให้ชนแล้วให้ ผมลงได้น่ะครับ อยากจบ4ปีShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
bright
(ธัชพล กุลชาติวิจิตร)

E.64
bright's picture

ขอให้ทางคณะช่วยจัดเวลาให้นิสิตลงได้ ทั้งT08 และT03 ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ขอบอกว่ายากมาก

ขอให้นิสิตติดต่ออ.สมภพ หรืออ.ชาญวิทย์  ด่วน เพื่อคุยปัญหานี้นะคะ

คณะฯ แก้ไขไม่ได้ เพราะอาจารย์แจ้งเวลามาค่ะ

คณะฯ ไม่ได้จัดตารางสอนค่ะ