เมื่อไรเกรด Summer จะออกค่ะ

1 reply [Last post]
antzii
(ณิชภัทร ชินเชิดวงศ์)

E.62
antzii's picture

ช่วง ซัมเมอร์น่าจะออกเกรดไวหน่อยนะค่ะ
Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

เกรด Summer 54  ส่งไปหมดแล้วนะคะ 

เนื่องจากด่วนมาก สำหรับนิสิตที่จบ

คณะฯ จึงไม่มีเวลามาโพสต์ให้นิสิตดูก่อนค่ะ

ต้องแจ้งนิสิตไว้ก่อนนะคะ