อยากให้ช่วยโพสเกรดวิชา 01204452 ชื่อวิชา Information Technology Management หมู่ 800

4 replies [Last post]
zoul_k
(หาญณรงค์ ลาภส่งผล)

E.64
zoul_k's picture

เนื่องจากไฟล์ทีโหลดมานั้น บอกเกรดไม่ครบทุกคนครับ อยากวานให้ช่วยโพสให้ใหม่ด้วยครับ 

ขอบคุณมากครับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

เดี๋ยวรอวันจันทร์นะครับ

zoul_k
(หาญณรงค์ ลาภส่งผล)

E.64
zoul_k's picture

ขอบคุณครับ

kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

โทษทีนะ กำลังงงอยู่กับระบบออกเกรดอันใหม่  เดี๋ยวพี่จะทยอยเพิ่มให้นะ

korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

มาแล้วครับ เช็คได้