เวปประกาศผล

1 reply [Last post]
laisuwan001
(ชาติชาย ไล้สุวรรณ)
laisuwan001's picture

ทำไมประกาศแต่ละวิชาประกาศไม่ครบคนอ่ะครับ

เห็นแต่รายชื่อคนแรกๆShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

รอเจ้าหน้าที่แก้ไขก่อนนะครับราวๆวันจันทร์