อยากทราบคะแนน 01208261 Mechanics of Solids

5 replies [Last post]
mackeeper
(พุฒิเศก เจริญรุ่งเรือง)

E.65
mackeeper's picture

ขอบคุนคับ :))Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
nuttkungzaa1
(ปิยะ เพ็ชรบุญมี)

E.65
nuttkungzaa1's picture

อยากทราบเหมือนกันคับ  Laughing

 

 

aiineye
(เพ็ญพิศุทธิ์ อุมะวรรณ)
aiineye's picture

อยากทราบเหมือนกันค่ะ :)

maxyloso
(ศตวรรษ ภักดิ์ใส)

E.65
maxyloso's picture

อยากทราบเหมือนกันคับ

kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

กำลังทำอยู่นะ วันนี้แน่นอน

mackeeper
(พุฒิเศก เจริญรุ่งเรือง)

E.65
mackeeper's picture

ขอบคุนมากครับ :)