2 นิสิตเกษตรสร้างโปรแกรม วินิจฉัยโรคเท้าแบนสุดแม่นยำ

4 replies [Last post]
atlonxp
(วัฒนศักดิ์ เจียมวัฒนชัย)

E.59
atlonxp's picture


หัวข้อ :

 

วันที่ประกาศ : 12/03/2554

 

รายละเอียด :

 

2 นิสิตเกษตรสร้างโปรแกรม วินิจฉัยโรคเท้าแบนสุดแม่นยำ

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 12 มีนาคม 2554

คอลัมน์ X-CITE/หน้าแรก

 

 นายยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์ และนางสาวณัฐกานต์ ลิขิตผลจรูญ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาประดิษฐ์คิดค้น "ระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าเพื่อการวินิจฉัยโรค" Foot analysis system for diagnosis โดยมีอาจารย์ไพรัช สร้อยทอง อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นที่ปรึกษาโครงงานวิจัย ซึ่งโครงงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (The Thirteenth Nation Software Contest: NSC 2011) ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 จัดการแข่งขันโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา

 

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nectec.or.th/clipping/news/2011-03-12-5259.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

@cpe_all สุดยอดมากไอ้น้อง!!! 

@อ.ไก่ เก่งมากเพื่อน จาก iHall

 

ได้อ่านข่าวนี้แล้ว ดีใจว่ะ มีไอ้ไก่ หรืออาจารย์ไก่ สนับสนุนดี สมันเรามันไม่เห็นมีแบบนรี้เลย เซ็งเป็ด

ดีใจด้วย!!!

 

วัฒนศักดิ์ เจียมวัฒนชัย (iHall)

นักวิจัย เนคเทค (สวทช.)Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

ไฟล์แนบครับ

TeddyBear
(ณัฐกานต์ ลิขิตลจรูญ)
TeddyBear's picture

ขอบคุณค่ะ

Pentagon
(ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์)

E.63
Pentagon's picture

Topic ตั้งได้น่ากลัวมาก T.T

korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture
“ระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าวินิจฉัยโรค” ผลงานเด่นจากนิสิต มก. ศรีราชา
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 22 มีนาคม 2554 16:25 น.

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

นิสิต มก. สร้างระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าเพื่อการวินิจฉัยโรค เพิ่มความสะดวกในการรักษาโรคทางเท้าในบุคคลที่มีเท้าผิดปกติ คว้ารางวัลที่การประกวดโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 
       
       นายยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์ และ น.ส.ณัฐกานต์ ลิขิตผลจรูญ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประดิษฐ์ คิดค้น “ระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าเพื่อการวินิจฉัยโรค” Foot analysis system for diagnosis โดยมีอาจารย์ไพรัช สร้อยทอง อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นที่ปรึกษาโครงงานวิจัย
       
       โครงงานชิ้นนี้ ยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (The Thirteenth Nation Software Contest : NSC 2011) ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 จัดการแข่งขันโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       
       โดยผลงานนี้ทำการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่แพทย์ผู้รักษาในการตรวจสอบโรคทางเท้า ในบุคคลที่มีเท้าผิดปกติ โดยเฉพาะโรคเท้าแบนที่ส่งผลกระทบต่ออาการทางเท้า เช่น โรครองช้ำ โรคตาปลา โรคเท้าพอง โรคเท้าปุก และอาการเจ็บเอ็นร้อยหวาย ซึ่งผู้จัดทำโครงงานได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม คือ กล้องเว็บแคมในการใช้งานเครื่องโพโดสโคปที่ใช้ในการวิเคราะห์วินิจฉัยลักษณะฝ่าเท้าของผู้ป่วย (เครื่องโพโดสโคป คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการส่องเท้าทำด้วยกระจกนิรภัยมีลักษณะเป็นกระจกใส โดยให้ผู้ป่วยขึ้นไปยืนบนกระจกใส เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของเท้าและมีกระจกเงาที่สามารถปรับมุมมองอยู่ด้านล่าง) และระบบการไหลเวียนโลหิตบริเวณฝ่าเท้า ซึ่งสามารถช่วยให้แพทย์ตรวจรักษาโรคและอาการของผู้ป่วยได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยใช้แนวคิดจากเครื่องโพโดสโคป ที่ไม่สามารถประเมินผลการไหลเวียนของโลหิตด้วยตาเปล่าได้เป็นระดับจึงทำให้การรักษาอาการเท้าแบนไม่มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร
       
       โครงงานชิ้นนี้มีการพัฒนาโครงงาน 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจะเป็นด้านการพัฒนาเครื่องโพโดสโคปให้สามารถดูภาพฝ่าเท้าได้จากจอแสดงผล และสามารถนำภาพฝ่าเท้าที่ได้ไปประเมินผล
       
       ส่วนที่สองจะเป็นการพัฒนาทางด้านโปรแกรมประยุกต์ ให้สามารถตอบประเมินอาการผิดปกติของเท้าโดยวัดอัตราส่วนของฝ่าเท้า เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของรูปเท้า ประเมินการไหลเวียนของโลหิตจากภาพทั้งก่อนและหลังการใส่อุปกรณ์เสริมอุ้งฝ่าเท้า ให้แสดงผลเป็นระดับตามเกณฑ์ที่อ้างอิงไว้ได้ เก็บข้อมูลการรักษาและนำมาประกอบการวินิจฉัยโรคและการติดตามผลในการรักษาผู้ป่วยของแพทย์ผู้รักษา
       
       จุดมุ่งหมายของการพัฒนาโครงการนี้ คือ สามารถอำนวยความสะดวกในการวินิจฉัยโรคและการชี้แจงอาการของแพทย์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพิ่มความสามารถในการชี้แจงให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงอาการและลักษณะของโรคได้ง่ายขึ้น สามารถลดต้นทุนในการสั่งซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจรักษาโรคจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงกว่าการผลิตเอง
       
       รวมทั้งสามารถตรวจสอบการไหลเวียนของโลหิตบริเวณฝ่าเท้า ตรวจสอบความสัมพันธ์การลงน้ำหนักเท้าและสีของฝ่าเท้า และสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสีของฝ่าเท้าหลังจากการใช้อุปกรณ์เสริมฝ่าเท้าแล้ว เมื่อการพัฒนาโครงการสิ้นสุด สามารถนำระบบนี้ไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคทางเท้าได้ แพทย์ผู้ทำการรักษาสามารถประเมินการรักษาได้แม่นยำมากขึ้น ทราบความน่าเชื่อถือของการวัดรอยพิมพ์ฝ่าเท้าจากภาพถ่ายแบบดิจิตอลผ่านเครื่องโพโดสโคปในกรณีผู้ตรวจและวัดกระทำ ณ เวลาที่แตกต่างกัน และที่สำคัญ คือ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพงจากต่างประเทศอีกด้วย
ขอขอบคุณ ภาพและข่าวจาก www.manager.co.th