นิสิตเครื่องกลทำประเมินที่ปรึกษาน้อยมาก พี่ขอไม่ประกาศเกรดทางเวปค่ะ

2 replies [Last post]
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ถ้าอยากดูเกรด ก็รีบไปประเมินกันซะShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
patipoln
(ปฏิพล จันทบัตร)

E.65
patipoln's picture

เรียบร้อยตามคำขอครับ  Laughing

zal00
(ไฟซาล ทองวิลัย)

E.64
zal00's picture

พี่ครับผมเข้าระบบประมาณอาจารที่ปรึกษาไม่ได้อ้ะ มันบอกรหัส หรือpass ผิด อ้ะ ช้วยที่ครับ