แจ้งให้นิสิตทำแบบประเมินอ.ที่ปรึกษา ภาคปลาย 2553

1 reply [Last post]
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ถึงนิสิตที่รักทุกท่าน

               นี่เป็นประกาศจากคณะฯ  ขอให้นิสิตเข้าไปทำแบบประเมินอ.ที่ปรึกษาทุกคน

เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข ของรุ่นน้องสืบไป 

               เริ่มประเมินตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มี.ค.54 

 ขอบคุณทุกคนที่ทำประเมินฯ

                                             จากพี่โอ้Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

นิสิตคนใดลืมรหัสผ่านติดต่อพี่โอ้ค่ะ