แจ้งให้นิสิตทำแบบประเมินอ.ที่ปรึกษา ภาคปลาย 2553

2 replies [Last post]
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ถึงนิสิตที่รักทุกท่าน

               นี่เป็นประกาศจากคณะฯ  ขอให้นิสิตเข้าไปทำแบบประเมินอ.ที่ปรึกษาทุกคน

เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข ของรุ่นน้องสืบไป 

               เริ่มประเมินตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มี.ค.54 

 ขอบคุณทุกคนที่ทำประเมินฯ

                                             จากพี่โอ้Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

นิสิตคนใดลืมรหัสผ่านติดต่อพี่โอ้ค่ะ

kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture
รหัสอาจารย์
ชื่อ-สกุล
นิสิตชั้นปี
นิสิตรหัส
นิสิตทั้งหมด
ทำแล้ว
ยังไม่ทำ
S3003

อ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ
3

51

50

2

48

S3013

อาจารย์ประทีป ชัยเสริมเทวัญ
1,4

53,50

78

2

76

S3016

อ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง
3

51

49

1

48

S3017

อาจารย์บุญธรรม วงศ์ไชย
2

52

48

2

46

S3028

อ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ
2

52

46

2

44

S3034

อ.นาวาเอกพีรพงศ์ วนิชานันท์
1

53

61

1

60

S3052

อ.ดร. ชาญวิทย์ จันทราศรีไศล
1

53

55

4

51

ประเมินกันน้อยมากค่ะ ฝากบอกเพื่อนๆ ด้วยค่ะ