นำร่องระบบ webcast ครับ วิชา AI ครับ

1 reply [Last post]
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

เข้าไปดูได้ที่เป็นของคลาสแรกครับ http://std.eng.src.ku.ac.th/?q=node/196 

ถ้าดูไม่ได้ให้อัพเกรดเป็น window media player เวอร์ชั่น 12 เป็นต้นไป

ไม่เช่นนั้นให้โหลดจาก http://std.eng.src.ku.ac.th/webcast/AI-1/Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
choking
(สฤษดิ์ กุคำอู)

E.ุ62
choking's picture

ขอบคุณครับ