ประกวดร้องเพลง

1 reply [Last post]
kekodue
(ดนุชา ปานผลานนท์)

E.64
kekodue's picture

ตามหัวข้อเลยค่ะ  รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวดร้องเพลง

โดยรับใบสมัครที่ร้านถ่ายเอกสารหน้าโรงอาหารค่ะ

ไม่แน่ใจเรื่องที่ส่งใบสมัครนะคะลองถามพี่เขาดูค่ะ

^^Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kanompuifai
(วรรณิศา น้อมระวี)
kanompuifai's picture

ร้องเพลงอะไรอ่าคะ??