ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกงานภาคฤดูร้อน

5 replies [Last post]
Top
(วัชรพัฐ เมตตานันท)
Top's picture

ตามแผนการเรียน นิสิตที่จะจบการศึกษาได้จะต้องผ่านการฝึกงานภาคฤดูร้อนหรือทำสหกิจ

เนื่องจากที่ผ่านมา นิสิตทั้งหมดเลือกใช้การฝึกงานภาคฤดูร้อน จึงจะขอประกาศเกี่ยวกับเกณฑ์การฝึกงานของสาขาคอมพิวเตอร์ไว้ในนี้

ผู้ที่จะมีสิทธิ์ฝึกงานในภาคฤดูร้อนปี 3 จะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้


1. เกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป (อาจนับ 4 หรือ 5 เทอมก็ได้)


2. ภายในภาคปลายของปี 3 จะต้องผ่านการลงทะเบียนวิชาและเรียนครบเนื้อหามาแล้ว
      (ได้เกรด F ไม่เป็นไร แต่ห้ามดรอป) ในรายวิชาดังต่อไปนี้
     - Algorithm design and analysis
     - Data base
     - Computer network (สำหรับหลักสูตรที่วิชา Computer network เป็นวิชาบังคับ) หรือ Data communication (สำหรับหลักสูตรที่วิชา Computer network เป็นวิชาเลือก)
     - Computer architecture

สำหรับนิสิตที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนบางวิชาได้เนื่องจากไม่ผ่านวิชา pre ให้เข้าเรียนในวิชานั้น โดยไม่ต้องลงทะเบียน โดยแจ้งให้อาจารย์ประจำวิชารับทราบและทำการเซ็นชื่อเข้าเรียนทุกครั้งในแบบฟอร์มที่แนบมาให้ และนำใบเซ็นชื่อมายื่นที่อาจารย์กรรมการฝึกงานประจำสาขาวิชาหลังจบภาคการศึกษา


3. ภายในภาคปลายของปี 3 จะต้องผ่านรายวิชาเฉพาะเลือก อย่างน้อย 2 ตัว 

      ( F ได้ หรือดรอปติด w ได้) Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
sInaJra-PC
(นาย นรินธร คณะมูล)

E.64
sInaJra-PC's picture

รับทราบครับ

poppongpang
(ศิริกาญจน์ การเนตร)

E.64
poppongpang's picture

รับทราบค่ะ

nawa
(นาวา เอี๊ยบกงไชย)

E.64
nawa's picture

^^

kekodue
(ดนุชา ปานผลานนท์)

E.64
kekodue's picture

ครับผม

sleepinglove
(สร้างสิทธิ์ อักขราสา)

E.68
sleepinglove's picture

ฝึกงานอย่างยาก