พี่ครับ เปิด 01208211 sec 831 เพิ่มได้ไหมครับเต็มแล้วครับ

1 reply [Last post]
NottyCuPf
(ชาญาวุธ โตเรือง)

E.65
NottyCuPf's picture

ช่วยเปิดให้ด้วยนะครับ ตารางเรียนชนกันครับ



Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kunyakorn
(กัลยกร ธนกิตธนานนท์)

E.63
kunyakorn's picture

พี่โอ้คะ วิชา เซฟตี้ เวลาชนอ่ะคะ