การลงวิชาเลือก

1 reply [Last post]
solotto
(นายชัชพล ศักดิ์เพ็ชร์)

E.64
solotto's picture

ผมอยากลงวิชาเลือกในวิชาของคณะอื่นได้ไหมครับอย่างเช่นภาษาอังกฤษ อะไรทำนองนี้อะครับผมต้องทำอย่างไรบ้าง

ขอบคุณล่วงหน้าครับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
ShanaKo
(ปรัชญา สำราญรมย์)

E.64
ShanaKo's picture

ตอนที่ add วิชาในระบบอ่ะครับ สามารถ add วิชา ภาษา ได้หลายวิชาอยู่นะ

เทอมที่แล้วผมลงญี่ปุ่น 1 ไป เทอมนี้ก็ว่าจะลง Eng care อ่ะครับ

เวลาได้เกรด มันจะไปอยู่ในหมวดของ วิชาเลือกเสรี ซึ่งมี 6 หน่วยครับ

แต่ถ้าเป็นวิชาที่ไม่มีให้ add ในระบบก็ติดต่อกับตึกที่รับผิดชอบวิชานั้น ๆ นะ ว่าเค้าจะให้เราลงรึปล่าว