ลง Production Planning and Control ไม่ได้ครับ

2 replies [Last post]
yorkservice
(วีระเดช ตะเภาพงษ์)

E.64
yorkservice's picture

คือ thermo 2 ก็ผ่านมาแล้วอ่ะครับแต่ลงทะเบียนไม่ได้

ฝากตรวจสอบด้วยนะครับขอบคุณครับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
dackwader
(ณัฏฐพล เพชระบูรณิน)
dackwader's picture

Production Planning and Control ต่อ จาก OR ป่าว

tent900
(ทฤษฎี ขำหิน)
tent900's picture

ต่อจาก or อ่ะ ในแผนเขียนผิด