ลง Mechin Desing ไม่ได้

1 reply [Last post]
naytawan
(นายคมตะวัน ฝีปากเพราะ)
naytawan's picture

โซลิดเรียนผ่านแล้วครับแต่ลง Mechin  Desing ไม่ได้ครับ จะต้องทำไงครับ.Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
taeq22
(นายยุทธภูมิ จันทรนิหร)

E.64
taeq22's picture

พี่โอ้แก้ให้แล้วจ๊ะ