พี่โอ้ค่ะ เปิด Applied Mathematics for Industrial Engineers (206222) ให้ปี 4 ลงด้วยได้ไหมค่ะ

2 replies [Last post]
ann
(วิภาวดี จันทร์สีนาค)
ann's picture

ช่วยเปิดให้ปี 4 ลงด้วยนะค่ะShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
haze-snow
(ปฐวี กังสเจียรณ์)

E.63
haze-snow's picture

อยากลงๆๆๆๆ

Mr.J
(ณัฐพล จันทนิตย์)

E.63
Mr.J's picture

ต้องลงแล่วและ เพราะไม่งั้นไม่จบนะ อิอิ