ตารางเรียนเครื่องกล ปี3 เวลาชนกันครับ

3 replies [Last post]
bright
(ธัชพล กุลชาติวิจิตร)

E.64
bright's picture

รายวิชาที่เลวาชนกัน Automatic Control
                       Mechanical Engineering Laboratory l
                       Mechanical Engineering Laboratory II

ทั้งสามวิชานี้ต้องลงในปี3 เทอม2 นี้

แต่เวลาเรียนสามวิชานี้จะเรียนในวันพฤหัส เช้า หรือบ่าย เท่านั้น ทำให้เวลาเรียนชนกัน

หรือว่า ต้องเลือกเรียนได้แค่สองวิชาครับพี่

 Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

แก้ไขให้แล้วนะคะ ดูรึยัง

bright
(ธัชพล กุลชาติวิจิตร)

E.64
bright's picture

ขอบคุณครับพี่

ko me 50
(นายพงศกร)

E.65
ko me 50's picture

พี่โอ้คับ อยากรู้คะเเนน mathematics for engineer sec อ.ปรียาวัลย์  (เครื่องกล)

ขอบคุณครับ