ประกาศผลสอบแล้ว

2 replies [Last post]
pheaw
(ณิชาภัทร คุ้มสุข)
pheaw's picture

วิชาของ MME ประกาศที่หน้าห้องโครงการพิเศษ ตอนนี้มีวิชาที่ออกดังนี้   1. Art of Living  2.  Mechanics of Solids 3. Mechanical Vibration 4. Foundation English III  5. Foundation English I 6. Fluid Mechanics 7.  Engineering Materials

มาดูเอง หรือจะฝากเพื่อนมาดูให้......ก็ได้นะ  วิชาไหนออกอีกพี่จะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ...พี่เปรี้ยวShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
naytawan
(นายคมตะวัน ฝีปากเพราะ)
naytawan's picture

อยากให้เอาขึ้นเวบบอร์ดจัง.

naytawan
(นายคมตะวัน ฝีปากเพราะ)
naytawan's picture

ขอบคุณครับ.