แจ้งวันสอบวิชา 01249290 และ 01206442

2 replies [Last post]
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

วิชาที่สอบนอกตาราง

 

 

ภาคต้น

 

 

ปีการศึกษา 2553

 

   รหัสวิชา

                  ชื่อวิชา

วันเวลาที่สอบ

            ห้อง

กรรมการคุมสอบ

 

01206442

 

Industrial Plant Design

วันที่ 11 ต.ค.53

9.00-12.00

6103

ฐิติรัตน์ / กฤติยา / วิมล

 

01249290

 

Pre-Cooperative Education

วันที่ 11 ต.ค.53

13.00-16.00

6101

ฐิติรัตน์ / กฤติยาShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

 อย่าลืมกันนะ

Mr.J
(ณัฐพล จันทนิตย์)

E.63
Mr.J's picture

ขอบคุณครับ