ขอให้นิสิตทุกคนเข้าไปทำแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ต้น-53

3 replies [Last post]
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ขอให้นิสิตทุกคนเข้าไปทำแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา  ได้ที่ http://www.eng.src.ku.ac.th/eva_advisor/nisit/login.php

ขอความร่วมมือนิสิตให้กรอกทุกคน

จากนักวิชาการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

เนื่องจากระบบการประเมินฯ เพิ่งมีการนำมาใช้ครั้งแรก อาจจะมีปัญหา ขอให้นิสิตเข้าไปทำประเมินทุกคนนะคะ

หากมีปัญหา รบกวนแจ้งพี่โอ้ด้วยค่ะ

kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture
รหัสอาจารย์
ชื่อ-สกุล
นิสิตชั้นปี
นิสิตรหัส
นิสิตทั้งหมด
ทำแล้ว
ยังไม่ทำ
S3028

อ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ
3,4

51,50

100

0

100

S3046

อาจารย์ไพโรจน์ ทองประศรี
1,2

53,52

108

1

107

ช่วยๆ ทำกันหน่อยนะคะ

ฝากบอกต่อๆ กันด้วยค่ะ

kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ช่วยประเมินกันหน่อยนะ  พี่จะโพสต์เกรดให้นะ