หัวข้อรายงาน 01206497 Simenar (อาจารย์สิรางค์ กลั่นคำสอน)

8 replies [Last post]
Mr.J
(ณัฐพล จันทนิตย์)

E.63
Mr.J's picture

ให้นิสิตที่เรียนวิชาสัมมนา 

โพสต์หัวข้อเรื่องที่จะทำรายงานกลุ่ม

เพื่อไม่เห็นเกิดหัวข้อที่ซ้ำซ้อนกัน

หมายเหตุ: หัวข้อที่จะทำได้ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ IE ที่ยังไม่เคยเรียนมาก่อน

            หรือเป็นเรื่องใหม่ๆ ของเกี่ยวกับ IE Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
s50223858
(เนตรนภา พิมสอาด)
s50223858's picture

กลุ่มผึ้งเรื่อง การกำจัดของเสีย 7 waste

กลุ่มโจ๊ะกเรื่อง six sigma

Mr.J
(ณัฐพล จันทนิตย์)

E.63
Mr.J's picture

กลุ่มตั้มเล็ก

ทำเรื่อง  

ระบบบริหารความปลออดภัยของอาหาร ISO 22000:(HACCP and GMP)


aof_chat
(อิสราพงษ์ สร้อยขำ)

E.63
aof_chat's picture

กลุ่ม อ๊อฟ ดี้ เหลิมมี่ หมวย ทราย

เรื่อง การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล

mambokub
(อัครเดช ศิลาโชติ)

E.63
mambokub's picture

กล่ม Fasion สมาชิก เตย เฟม เบนซ์ ทิตย์ เก่ง

ทำเรื่อง วิศวกรรมคุณค่า (Value engineering )

Poramate
(ปรเมศร์ บุญรักษ์เจริญ)

E.63
Poramate's picture

 

s50224526
(อัครพล ละออ)

E.63
s50224526's picture

กลุ่ม123 อั๋น แม็ค ณัชเฉื่อย ยศ อู๊ด

การประกันคุณภาพสินค้า QA 

Poramate
(ปรเมศร์ บุญรักษ์เจริญ)

E.63
Poramate's picture

กลุ่ม ทางช้างเผือก มั้ง สมาชิก โอ มืด ฟลุ๊ค เอ เกมส์

เรื่อง การผลิตแบบเซลล์ลูล่า

joe18117
(มนัสพงษ์ ผดุงสัตย์)

E.63
joe18117's picture

กลุ่ม กระชับพื้นที่ โจ้ น็อต สะ เบนส์ มอส

 

ทำเรื่อง QCC