โครงการรุ่นพี่ติวหนังสือให้รุ่นน้อง ภาคต้น ปีการศึกษา 2553

2 replies [Last post]
pheaw
(ณิชาภัทร คุ้มสุข)
pheaw's picture

โครงการพิเศษ ได้จัดโครงการรุ่นพี่ติวหนังสือให้น้อง ทุกวันศุกร์ ณ ห้อง 15404 เวลา 9.00 - 12.00 น. มาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทุกวันศุกร์ น้อยมากๆๆเลย  เกิดอะไรขึ้น  นิสิตปี 1 ไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่ โครงการนี้เป็นโครงการที่นิสิตต้องการให้มี  เพื่อทบทวนในส่วนที่ไม่เข้าใจและมีรุ่นพี่ที่สอบผ่านวิชาที่น้องกำลังเรียนอยู่  มาติวให้ เฮ้อ ถ้าการจัดโครงการแล้วมีผู้เข้าร่วมน้อย ต่อไปอาจจะไม่มีโครงการดีดีแบบนี้เป็นได้นะ  พี่เปรี้ยวเป็นห่วง เพราะต้องรายงานผลของโครงการให้กับประธาน ทราบ   ขอความร่วมมือกับนิสิตด้วยค่ะ ไม่ใช่ทำเพื่อโครงการ  แต่ทำเพื่อตัวนิสิตเองนะ   เพราะการเข้ามาเรียนสายวิศวฯ ต้องขยันมากกว่าเรียนในระดับมัธยม  มันไม่มีในพจนานุกรมหรอกนะ ว่าเรียนๆเล่นๆเดี๋ยวก็จบ เอามาใช้กับการเรียนวิศวฯ ไม่ได้นะ.....พี่เป็นห่วง...จริงๆๆนะShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
ipikza
(พงศธร เลิศรุจิวงศ์)
ipikza's picture

เฮ้อ พี่เปรี้ยวบางคนเค้าก้คงจะอ่านเองกันได้อ่ะครับ มีน้อยคนที่จะไม่เข้าใจ

pheaw
(ณิชาภัทร คุ้มสุข)
pheaw's picture

แป่ว.....