ประชาสัมพันธ์นิสิต

No replies
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ประชาสัมพันธ์นิสิต

  

ขอเรียนเชิญบุคลากรและนิสิตทุกท่านเข้าร่วม

 

 โครงการพัฒนาทักษะความคิดเชิงสร้างสรรค์
(Creative Thinking)
โดย ผศ.ชัยวัฒน์ วงษ์อาษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
มหาวิทยาลัยมหิดล

 

กำหนดการ

วันอังคารที่  17  สิงหาคม   พ.ศ. 2553

เวลา 08.30-12.00 น.   

                                      ห้องเธียเตอร์   อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน   

09.00 - 09.20 .     คณบดี กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน

10.30 - 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.    บรรยายโดยวิทยากรรับเชิญ

 

สำหรับนิสิตให้ลงชื่อเข้าร่วมโครงการที่ห้องธุรการคณะฯ
 พี่เต้ยค่ะ
ชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ด้านคุณธรรม  1 ชม.
ด้านเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2 ชม.Share