นัดติวน้องรายวิชา Computer and Programing 204111(Sec 833)

No replies
Pentagon
(ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์)

E.63
Pentagon's picture

โปรดทราบ น้องๆทั้งหลาย Sec 833 (อ.เพ็ญพรรณ)

พี่ TA จะทบทวนบทเรียนที่น้องๆได้เรียนไป ก่อน Midterm

ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก TA อีก Sec หนึ่ง

ฉะนั้น เราจะติวรวมกันกับ วิศวคอมฯ 

ในวันที่ 28 นี้ เวลา 19.00น เป็นต้นไป

ณ อาคาร 15 ห้อง 150304

http://std.eng.src.ku.ac.th/?q=node/1327Share