โครงการอบรมภาษาซีเบื้องต้น

1 reply [Last post]
pabosora
(นุจรีย์ บุญจี๊ด)

E.64
pabosora's picture

   โครงการอบรมภาษาซีเบื้องต้น

เริ่มวันที่  24 กรกฎาคม 2553  เวลา 12.30-16.00 น. และวันที่ 25 กรกฎาคม 2553  เวลา 09.00-16.00 น.  ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคาร 2  ชั้น 3  ใครสนใจมาร่วมอบรมกันได้นะคะ  ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น   มีชั่วโมงกิจกรรมให้ด้วยนะ   บรรยายโดย  พี่วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปีสาม!!  อย่าลืม....มากันให้ได้นะShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
toonfx
(นายรัฐนันท์ ลาภแก้ว)

E.64
toonfx's picture

ถ้าหลัง มิตเทอม จะเข้าร่วมด้วยอะ-*-

เสียดาย...