ขอเชิญคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจโลกและสิ่งแวดล้อม มาสมัครเป็นพรีเซนเตอร์ โครงการ 7สี ปันรักให้โลก ปี 3

No replies
Zupper
(กนกวรรณ ดีเด่น)
Zupper's picture

ขอเชิญคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจโลกและสิ่งแวดล้อม มาสมัครเป็นพรีเซนเตอร์ โครงการ 7สี ปันรักให้โลก ปี 3 เพื่อเป็นตัวแทนรักษ์โลก ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2553

รางวัลการประกวด

- รางวัลชนะเลิศคู่พรีเซนเตอร์ชาย – หญิง 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา
คนละ 70,000 บาท รวมเป็นเงิน 140,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร
- รางวัลปลอบใจสำหรับนักศึกษาทุกคู่ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้รับทุนการศึกษา
คนละ 5,000 บาท และประกาศนียบัตร

วิธีการสมัคร สมัครเป็นคู่ได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 : กรอกใบสมัคร พร้อมส่งหลักฐานการสมัครทาง http://saveworld.ch7.com/

วิธีที่ 2 : ดาวน์โหลดใบสมัครจาก http://saveworld.ch7.com/ กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ส่งมาที่ “ตู้ปณ 56 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400”

7 สีปันรักให้โลก

 Share