คะแนนการบ้าน 204111 Com Pro

3 replies [Last post]
Photchara23
(พชร เพ็ชรยิ๊ม)

E.64
Photchara23's picture

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Photchara23
(พชร เพ็ชรยิ๊ม)

E.64
Photchara23's picture

การบ้านก่อนมิดเทอมตรวจหมดแล้วนะครับ

nawa
(นาวา เอี๊ยบกงไชย)

E.64
nawa's picture

ใครมีอะไรสงสัยในคะแนน

สามารถสอบถามได้ที่ TA

 

nawa
(นาวา เอี๊ยบกงไชย)

E.64
nawa's picture

คะแนนการบ้าน lab com pro ล่าสุด

 

หากใครมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่  TA