เรื่องโอนค่าหน่วยกิตรายวิชา

2 replies [Last post]
champgasia
(พิสิฏฐ์ พลับศรี)

E.64
champgasia's picture

คือเมื่อตอนปีหนึ่ง ได้ลงแล๊ปเคมีครับ

แล้วมานเต็ม

ก็เลยไปลงของพวกคณะทรัพยากร

ก็เลยอยากจะทราบว่า ต้องเสียค่าโอนหน่วยกิตรายวิชา

เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ครับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
pinkpig
(พัชารภรณ์ ปุกแก้ว)

E.67
pinkpig's picture

น่าจะ 20 บาทน๊ะ ถ้าจำไม่ผิดLaughing

champgasia
(พิสิฏฐ์ พลับศรี)

E.64
champgasia's picture

20 เองเหรอครับ

ที่ได้ยินมาไม่ใช่เท่านี้นิ