วิชา IT ครับนิสิตโพสหัวข้อที่นี่ครับ

30 replies [Last post]
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

จุดประสงค์ของการโพสเพื่อจะได้รู้ว่าใครทำเรื่องอะไรจะได้ไม่ชนกันให้โพสบอกชื่อกลุ่ม

และนิสิตที่พร้อมพูดอาทิตย์หน้าก็โพสบอกผมได้เลยถ้าไม่มี ตามที่ตกลงไว้จะสุ่มขึ้นมานะครับ

อ.กรวิทย์Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kronlada
(กรลดา)

E.65
kronlada's picture

ชื่อกลุ่ม ที่แล้ว

                       รายงานเรื่อง เทคโนโลยี iPad

  สมาชิกกลุ่ม

1. น.ส.กรลดา คำแฝง       รหัสนิสิต 5230306017    T07

2. นายสรวิศ  นรสิงห์         รหัสนิสิต  5230306858    T07

3. น.ส.นพชนก  มาสุจันทร์   รหัสนิสิต  5230306301  T07

4. น.ส.นันทิดา  กลิ่นรอด     รหัสนิสิต  5230306343   T07

5. นายกฤษฎา  สาระอาภรณ์  รหัสนิสิต  5230306025  T07

laisuwan001
(ชาติชาย ไล้สุวรรณ)
laisuwan001's picture

รายงานเรื่อง GPSอุปกรณ์ช่วยบันทึกสถานที่ลงในภาพความทรงจำ

สมาชิก

เกตน์สิรี เสนะโกวร 5230306084 

มายด์ เจน แป้ง ผักบุ้ง

pongnank
(วรนาท รัศมีโกศิล)

E.65
pongnank's picture

กลุ่ม อะไรก็ได้

รายงานเรื่อง DDR3 SDRAM

สมาชิก

1.นางสาวจิราพร อรรคศรีวร  T07

2.นายวรนาท รัศมีโกศิล   T07

3.นางสาวสาวิตรี เพิ่มธัญกร  T07

4.นาวสาวสุปราณี ว่องไวรุด  T07

5.นางสาวอรุณวรรรณ เจียรักสุวรรณ  T07

s50221746
(ปิติพล แก้วประไพ)

E.63
s50221746's picture

กลุ่ม Mechanical

รายงานเรื่อง VGA Card

สมาชิก     นาย ปิติพล แก้วประไพ 50221746 T03

 

snowman
(กิตติยา จัมทร์โอกุล)

E.69
snowman's picture

กลุ่ม Don't F

รายงานเรื่อง เทคโนโลยี 4G

สมาชิก 1.นางสาว กิตติยา  จันทร์โอกุล      ID. 5230306041  T07 

         2.นางสาว จริญญาพร  ศิริกัญญา     ID. 5230306106  T07

         3.นางสาว  ฝนทิพย์  ป้องทัพไทย    ID. 5230306432  T07

         4.นางสาว พรรณอาภา  อาจเนียม    ID.  5230306459  T07

         5.นางสาว  วรัญญา  โอนอ่อน        ID. 5230306718   T07

 

 

beatin
(นภาพร อินทรอักษร)
beatin's picture

เรื่อง เครื่องสแกนม่านตา Tongue out

สมาชิกใน กลุ่ม วิ๊ด ด วิ๊ว ว

5230306963         นางสาวอภิชญา พัชรมงคลกุล T07
5230306955 นางสาวอนุสรา นนทะปะ T07
5230306581 นางสาวภัสรมน มานะสม T07
5230306319      นางสาวนภาพร อินทรอักษร T07
5230306394 นางสาวปัทมา แซ่ตั้ง T07

 

 

Yo_TaN
(น.ส. พัชรินทร์ คงดี)

E.65
Yo_TaN's picture

กลุ่ม P-four

เรื่อง คอนแทคเลนส์กันแดด

1  นางสาวประภาสร  ชื่นบาน

2  นางสาวพัชยา ตองอบ

3  นางสาวพัชรินทร์ คงดี

4  ต๋อง


PEACOCK
(ตุลยดา สุพรหมอินทร์)

E.65
PEACOCK's picture

ชื่อกลุ่ม   แล้วแต่....KU

เรื่อง  เทคโนโลยี 3 มิติ

สมาชิกกลุ่ม

1.นางสาวกมลชนก  ชัยวิริยะ  รหัสนิสิต  5230304031  สาขา T07

2.นายจักรพันธุ์       จันภิลม  รหัสนิสิต  5230306114  สาขา T07

3.นางสาวตุลยดา    สุพรหมอินทร์ รหัสนิสิต  5230306262 สาขา  T07

4.นางสาวศิริรัตน์     ไชยเพ็ชร์  รหัสนิสิต 5230306815 สาขา T07

5.นางสาวอภิญญา    วัฒนสาครกุล  รหัสนิสิต 5230306971 สาขา T07

 

baifern
(สุภาวดี )

E.65
baifern's picture

ชื่อกลุ่ม say yes!!!

เรื่อง ดาวเทียม

รายชื่อ สมาชิกกลุ่ม

น.ส.เก็จไพฑูรญ์ วัฒนศัพท์ T07

น.ส.พัชรี ทิพย์พิทักษ์ T07

น.ส.ศิวพร จินดา T07

น.ส.สุภาวดี แซ่ลิ้ม T07

sirirat
(ศิริรัตน์ นาคทอง)

E.65
sirirat's picture

ชื่อกลุ่ม : คลองน้อย

เรื่อง เทคโนโลยี EMC FAST (ฟาส์ท)

1. น.ส.พัลลภา แหลมคม          5230306513       (T07)

2. น.ส.ภัคริภา  อ่างทอง           5230306572      (T07)

3. น.ส.ศิริรัตน์  นาคทอง          5230306823       (T07)

4. น.ส.หทัยชนก  สุขสวัสดิ์      5230306912   (T07)

5. นาย เอกลักษณ์  เจริญสวัสดิ์    5230307064   (T07)

 

 

Ms.JANE
(วารุณี ในอรชร)
Ms.JANE's picture

กลุ่ม KUไม่แคร์

เรื่อง สวิตช์ขมับ

สมาชิกในกลุ่ม

1นางสาวปวีณา  หาญสารานุวัฒน์   T07

2นางสาวปาจรีย์  หาญสารานุวัฒน์   T07

3นางสาวพิชญาภา  อินทร์บุญ        T07

4นางสาววรางคณา  ศรีธร            T07

5นางสาวอธิชา  บวรวัฒนาโสภน     T07

endofearth
(ภาณุพัฒน์ บุญวิทยา)

E.65
endofearth's picture

กลุ่ม กระชับพื้นที่

เรื่อง blu-ray disc

สมาชิก

1 นายอานนท์ ศรีโสม

2 นาย อาทิตย์  ชากลาง

3 นายวิวัตน์  รอเดช

4 นายชนกันต์ 

5 นายภาณุพัฒน์ บุญวิทยา

excite
(ธนโชติ พูลสวัสดิ์)

E.65
excite's picture

กลุ่ม หนอนผีเสื้อยืดหรือเช้ตดี?

เรื่อง smart phone

สมาชิก

1 โอฬาร

2 ธนโชติ

3 พิริยะ

4 อดิสรณ์

b5230306688
(วชิรพงศ์ วงศ์สุวรรณ)

E.65
b5230306688's picture

ชื่อกลุ่ม ขอคืนพื้นที่

เรื่อง iphone 4

สมาชิก

1 นายกลวัชร   อยู่เจริญ

2 นายณัชพัท  วิภาวีบุณฑิต

3 นายเบญจพล  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

4 นายวชิรพงศ์  วงศ์สุวรรณ

5 นายวีรพงษ์  แก้วสำราญ

chutima
(ชุติมา เชือนเชื้อ)

E.65
chutima's picture

กลุ่ม...กลุ่มเนี๊ย

เรื่อง...รถเข็นเพื่อคนพิการสั่งการด้วยเสียง

นางสาวชุติมา  เชือนเชื้อ              รหัส 5230306211          
นางสาวพัดชา  เจริญสันติสุข        รหัส 5230306505

นางสาวศศิธร  แพ่งทองคำ           รหัส 5230306807
นางสาวอรทัย  สะอาดเอี่ยม         รหัส 5230306980
NottyCuPf
(ชาญาวุธ โตเรือง)

E.65
NottyCuPf's picture

กลุ่ม เมื่อกี้

เรื่อง USB 3.0

5230306068 เก่งพงศ์ 

5230306092 เกรียงศักดิ์

5230306190 ชาญาวุธ

5230307056 เอกชัย

Yo_TaN
(น.ส. พัชรินทร์ คงดี)

E.65
Yo_TaN's picture

กลุ่ม  ผู้ชาย 5 บาป

เรื่อง Sound Card(การ์ดเสียง)

สมาชิกในกลุ่ม

1.นายพิศิษฐ์ บุญส่ง 5230306556

2.นายสิทธิกร ตอรบรัมย์ 5230306874

3.นายวิศรุตม์ เวโรจน์ 5230306777

4.นายศรีวิกรม ปทุมมา 5230306793

5.นายวสันต์ วีระพันธ์ 5230306734

PEACOCK
(ตุลยดา สุพรหมอินทร์)

E.65
PEACOCK's picture

กลุ่ม แล้วแต่...KU

พร้อมที่จะนำเสนองาน

ในวัน เสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2553

 

 

kayajok
(จิราภรณ์ เฮียงไสนา)

E.65
kayajok's picture

กลุ่ม กะ-ยา-จก 1

เรื่อง BluetOoth  4.0

Member

                              1.นางสาวจิราภรณ์  เฮียงไสนา    NO.5230306149

                              2.นางสาวปิยวรรณ บุญเจริญ       NO.5230306416

                              3.นางสาวไอลีน  นรสิงห์           NO.5230307081

                              4.นายอัครพล  ยนต์สุวรรณ         NO. 5230307005

greenfun
(เบญจพล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา)

E.65
greenfun's picture

กลุ่ม   ดีอย่างไร

เรื่อง ระบบ BLDC ในเครื่องปรับอากาศ

1.นางสาวชันย์ชนก   แสงคำดี

2.นางสาวลักคณา   อรุโณ

3.นางสาวพรรณทิพา   เทียนสา

4.นางสาวสุภัทรา   มรรคชีวะ

5.นางสาววิกาญดา   มูฮัมหมัด

luffynm
(ณัฐนารี ปิ่นทอง)

E.65
luffynm's picture

กลุ่ม IE IT 

เรื่อง เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตรองเท้า

สมาชิก  (T07)

นายธีรวัฒน์ หม่อโป 5230306294

น.ส.ธนพร  อินทรแพทย์  5230306289

น.ส.พรรณิภา ผังดี  5230306467

น.ส.รุจิพร กาญจนภี 5230306661

น.ส.ญาณิน พัดทอง  5230306220

chutima
(ชุติมา เชือนเชื้อ)

E.65
chutima's picture

กลุ่มเนี๊ย

พร้อมที่จะรายงานวันที่ 9 ก.ค.นี้ค๊ะ

Chompoo
(ปวีณา หาญสารานุวัฒน์)

E.65
Chompoo's picture

กลุ่มKUไม่แคร์

พร้อมที่จะรายงานครั้งต่อไปค่ะ

จ๊วบๆ

pongnank
(วรนาท รัศมีโกศิล)

E.65
pongnank's picture

กลุ่มอะไรก็ได้

พร้อมที่จะรายงานในวันอาทิตย์ที่ 11 คะ

laisuwan001
(ชาติชาย ไล้สุวรรณ)
laisuwan001's picture

กลุ่มแล้วแต่จะเรียก....ขอนำเสนอรายงานวันอาทิตย์กลุ่มที่2ค่ะ

luffynm
(ณัฐนารี ปิ่นทอง)

E.65
luffynm's picture

กลุ่ม IE IT 

พร้อมที่จะรายงานในวันศุกร์ที่ 16 คะ

korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

พอดีวันศุกร์ไม่เรียนนะครับ หาห้องไม่ได้ จะไปเรียนวันเสาร์เย็นแทน ตามที่ได้นัดอีกกระทู้หนึ่งไว้ครับ

JANG87
(หทัยชนก)

E.65
JANG87's picture

ขอเปลี่ยนเรื่องจาก เรื่อง เทคโนโลยี EMC FAST (ฟาส์ท) เป็นเรื่อง Netbook ค่ะ

ชื่อกลุ่ม : คลองน้อย

เรื่อง Netbook

1. น.ส.พัลลภา แหลมคม          5230306513       (T07)

2. น.ส.ภัคริภา  อ่างทอง           5230306572      (T07)

3. น.ส.ศิริรัตน์  นาคทอง          5230306823       (T07)

4. น.ส.หทัยชนก  สุขสวัสดิ์      5230306912   (T07)

5. นาย เอกลักษณ์  เจริญสวัสดิ์    5230307064   (T07)

xsodo
(วีรพงษ์)

E.65
xsodo's picture

กลุ่ม ดีอย่างไร ?

พร้อมรายงานวันเสาร์ที่ 17

pallapa
(พัลลภา แหลมคม)
pallapa's picture

กลุ่ม คลองน้อย

พร้อมรายงานในวันเสาร์ ที่17 (ช่วงบ่าย)ค่ะ