ผมไม่เข้าใจ 01208351 heat transfer บอกไม่รับ เพิ่ม

1 reply [Last post]
kurawasakung
(ธีรวัฒน์ รัตน์รอดกิจ)

E.62
kurawasakung's picture

ผม ไปคุยมาแล้ว บอกไม่รับเพิ่ม บอกกับผม ว่า รับ 100 คน เตมแล้วเตมเลย แล้วนี้อาราย กลายเปน 106 คนแล้ว

ผมจะ จบเทอมนี้แล้ว ติดอยู่วิชาเดียวเอง งง อ่า ครับบ บอกว่าไม่รับ แล้วเปนงี้ ได้ งัยอ่ะครับบ

ช่วย ตอบให้ชัดด้วยยย ที่คุยนี่ผมคุยกับอาจารย์ ที่สอนเลย นะครับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

อาจารย์แจ้งพี่โอ้ว่าไม่รับเพิ่มนะคะ พี่ก็แจ้งให้นิสิตทราบ

แต่ถ้าอาจารย์มาแจ้งเพิ่มชื่อนิสิต พี่ก็ต้องลงให้นะคะ

ถ้าสงสัยยังงัย ไปคุยกับผู้สอนเองดีกว่า

พี่ลงทะเบียนให้เฉพาะที่ผู้สอนให้ลง

หรือไม่ก็ผู้สอนปล่อยฟรี