ขอลง Materials Science เพิ่มได้ไหมค่ะ

1 reply [Last post]
sireethon
(สิรีธร เจริญผล)

E.64
sireethon's picture

พี่โอ้ค่ะ Materials Science ลงเพิ่มได้ไหมค่ะ  หรือว่าอาจารย์ปิดไม่รับเพิ่มแล้ว

 Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

เอาคำร้องทั่วไป เขียนขอลงเพิ่มให้คนสอนเซ็นมาแล้วมายื่นพี่โอ้นะ ด่วนล่ะ