ประกาศข่าวสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ รหัส 50 ขึ้นไป

1 reply [Last post]
Mr.J
(ณัฐพล จันทนิตย์)

E.63
Mr.J's picture

 

===================================================================

 

ประกาศวิชา     01206421 Simulation

สิรางค์ กลั่นคำสอน ฝากมาบอกว่า "นิสิตคนใดที่อยากเรียนวิชา Simulation 

วัน ศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00 น.      ให้มาลงชื่อที่ ธัชชัย" 

******** รับมากกว่า 45 คน แล้วนะจ๊ะ อิอิ *********


===================================================================Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Mr.J
(ณัฐพล จันทนิตย์)

E.63
Mr.J's picture

ถ้าจะเรียน Lab ME1 ก็ต้องถอน วิชา Management Information System for Engineer 

ออกใช้มิ เพราะว่า เวลาชนกัล

หรือว่ายัง ใครทราบมาบอกด้วยเด้อ

ป.ลิง. อิอิ