ประกาศ Simulation !!

3 replies [Last post]
haze-snow
(ปฐวี กังสเจียรณ์)

E.63
haze-snow's picture

อาจารย์บอกว่าให้คนที่จะลงในวิชานี้ไปเรียนในวันศุกร์เลย

แล้วจะให้เขียนชื่อให้คณะลงที่หลัง



Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Mr.J
(ณัฐพล จันทนิตย์)

E.63
Mr.J's picture

แสดงว่าต้องเว้นหน่วยไว้ ไม่ให้เกิน 22 หน่วย ใช่มิ พี่โอ้ถึงแอดให้ได้

 

อิอิ

haze-snow
(ปฐวี กังสเจียรณ์)

E.63
haze-snow's picture

ไม่รู้อาจารย์บอกมาแค่นี้

Mr.J
(ณัฐพล จันทนิตย์)

E.63
Mr.J's picture

หรอ