ลงวิชา Heat Transfer 01208351 ไม่ได้ครับเต็ม เปิดเพิ่มได้ไหมครับ ผมลงชื่อไว้ก่อนแล้ว

3 replies [Last post]
zardlll
(ณัฐนันท์ มิลินทานุช)

E.63
zardlll's picture

ลงทะเบียนไม่ทัน แบบว่าไม่รู้ว่าลงชื่อแล้วต้องมาลงเองอีก เลยลงไม่ทันเลย เปิดรับเพิ่มได้ป่าวครับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
imiiezz
(อิลย์ผริตา สร้อยวิเชียร)

E.64
imiiezz's picture

พี่ค่ะถ้าลงชื่อเทอโม 1 ไว้ก่อนแล้วไม่รุ้ว่าต้องให้ลงให้ระบบที่ปลดให้

 

แล้วเทอโม 1 มันเต็มจะเปิดเพิ่มให้อีกไหมค่ะหลายคนเลยค่ะ

 

ต้องทำยังไงค่ะรอลงเทอโม 2 ด้วยค่ะเพราะต้องการลงควบค่ะ

dedycbb
(วสวัตติ์ ปัญจรัตน์)

E.63
dedycbb's picture

ช่ายๆๆ ครับ เปิดเพิ่มนะ ครับ

 

MME ก็ยังมีอีกหลายคนเลยคับ ที่อยากลง

springfield94
(สักรินทร์ มุนินทร)

E.E 63
springfield94's picture

ผมด้วยคนครับลงไม่ทัน เปิดเพิ่มไหมครับ